Nytt regelverk for kassasystemer

Skattedirektoratet fastsatte den 18. desember 2015 forskrift nr. 1616 om krav til kassasystem. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017

Våre Casio V-R, Android-modeller, vil bli levert med oppsett som dekker kravene fra myndighetene.
Andre Casio modeller vil fortløpende bli vurdert for tilpasning.

Kort oppsummert betyr dette;
Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det Norske markedet  tilfredsstille kravene i kassasystemloven (som gjelder de bokføringspliktige), og kassasystemforskriften (som gjelder tilbydere av kassasystemer).
Alle bokføringspliktige virksomheter må ha kassasystem som oppfyller kravene fra 1. januar 2019.
Det stilles strenge spesifikke krav til påbudte og forbudte funksjoner, og til sikring av elektronisk journal. Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån må tilbyder levere en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.
Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller kjøpe nye kassasystem med produkterklæring, og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg mv.
For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, må de bokføringspliktige først ha nye system på plass fra 1. januar 2019.
PS ! Valg av format-type på elektronisk journal, bestemmes ila. første halvår 2016 (avgjøres av skattedirektoratet).

Skatteetaten har opprettet en egen side som skal bli oppdatert vedr denne saken: www.skatteetaten.no/kassasystem

Se ytterligere info her;
Innledning (fra Skatteetaten)

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/forskrift-om-krav-til-kassasystem/

 

Kassasystemforskrifta

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-18-1616

 

Merknader til kassasystemforskrifta

http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/skd-meldinger/28229037-forskrift-om-krav-til-kassasystem-vedlegg-2.pdf

 

Kassasystemlova

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-58?q=kassasystemlova

 

 

**************

Useriøse aktører i markedet for kassasystemer?

Dato: 12.05.2015

Kilde: NARF

"Rådet ut til kunder som i tiden frem til 1. januar 2017 vurderer å kjøpe eller bytte kassasystem, er å velge en leverandør som har klare intensjoner om å oppdatere kassasystemet til godkjent løsning med virkning fra senest 1. januar 2019. I den grad det er usikkerhet, kan et råd være å søke nærmere informasjon fra f.eks. Norsk forum for kasse- og butikkdata som er et bransjenettverk i IKT-Norge innen kassasystemmarkedet."

Les hele artikkelen på NARF's hjemmesider:

http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Useriose-aktorer-i-markedet-for-kassasystemer/

 

*****************************************

Nytt regelverk for kassasystemer
Pressemelding

Dato: 12.05.2015 | Nr: 21/2015

Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019.
– Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen.
Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.
Forslaget medfører at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav, blant annet til påbudte og forbudte funksjoner. Før systemet kan tilbys for salg eller utleie må leverandørene avgi en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.
Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller anskaffe nye kassasystem med produkterklæring og bruke disse til registrering og dokumentasjon av kontantsalg mv. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, foreslås det at de bokføringspliktige først må ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nytt-regelverk-for-kassasystemer/id2411428/

*****************************************

Følg status i denne saken på www.regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-til-nytt-regelverk-for-/id672622/

Kopirett © 2013 & Alle rettigheter reservert av Aktiv1 AS